NORMATIVA INTERNA

La Residència d’Estudiants Tres Torres es propietat de la Fundació Privada Casa de Misericòrdia de Barcelona, i està gestionada per la mateixa, fundació privada sense ànim de lucre fundada l'any 1583 per iniciativa del venerable Dídac Pérez de Valdivia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Consell de Cent.

La obra social de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona es desenvolupa en dos àmbits d'educació: el benèfic-assistencial i el cultural. En tots dos la Fundació destina els seus recursos econòmics i humans.

IDEARI DE LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS TRES TORRES

El foment dels valors de l'humanisme cristià, de manera que afavoreixin la convivència, la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, la tolerància, la igualtat, el respecte i la justícia, i que ajudin a superar qualsevol tipus de discriminació.

Oferir un espai de promoció per a hàbits d'estudi i de treball, que complementin l'educació integral de la persona.

Generar dinàmiques i sinergies positives, i el foment de la cohesió i cooperació grupal.

LA NOSTRA REISIDÈNCIA

La Residència d’Estudiants Tres Torres es una residència mixta,  que està destinada a estudiants que cursin estudis universitaris o superiors.

La Residència d’Estudiants Tres Torres compte amb:

 • 34 places entre habitacions individuals o dobles.
 • Allotjament en règim de pensió completa.
 • Un entorn acollidor, familiar i flexible.
 • Habitacions completes,  amb bany privat, calefacció, connexió a internet i zona d’estudi.
 • Sales d’estudi, de treball en grup, de ordinadors, de TV,…
 • Capella.
 • WIFI en tot el edifici.
 • Servei de bugaderia.
 • Sala de lectura.
 • Varies terrasses per planta.
 • Fotocopiadora i impressora.
 • Servei de neteja d'habitació i canvi de roba de llit i bany un cop a la setmana (la residència facilitarà llençols, cobertor i tovalloles).
 

RÈGIM DE FUNCIONAMENT:

La Residència d’Estudiants Tres Torres d'ara endavant "RE3TORRES" està destinada, com a norma general, a albergar estudiants, degudament acreditats, majors de 18 anys, durant períodes o èpoques, de cursos escolars o universitaris.

Els períodes de funcionament i contractació de la residència s'estenen durant els períodes lectius universitaris i / o escolars.

Durant les vacances de Setmana Santa i Nadal no hi haurà servei de menjars.

REGLAMENT INTERN:          

1.- SIGNATURA DEL CONTRACTE

Abans d'ocupar la plaça de resident, haurà de sol·licitar omplint el full de preinscripció. Un cop admesa la seva sol·licitud, haurà de subscriure el corresponent contracte d'arrendament de serveis, personalment en tot cas, o mitjançant el/els tutors legals en cas de ser menors d'edat, amb obligació expressa d'acceptar el present reglament. En tot cas els pares o tutors que subscriguin el contracte quan els residents siguin menors d'edat, han d'assumir amb la seva rúbrica les possibles responsabilitats en què aquells incorrin.

2.- PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

2.1.- L'estudiant que desitgi obtenir plaça en la  RE3TORRES, haurà de formalitzar el full de preinscripció i una vegada admès aportar la matrícula per reservar la plaça, en el cas d'estades curtes, menys de 3 mesos, no cal dipositar matrícula, però el pagament de l'estada serà per anticipat, alhora que es subscriurà el contracte de resident de serveis.

2.2.- La quota pactada haurà d'abonar-se mensualment, per endavant, dins dels primers dies de cada mes mitjançant domiciliació bancària. ( compte bancària espanyola) o bé per transferència bancaria.

2.3.- Les quotes mensuals no es reduiran en cas d'absència temporal del resident.

2.4.- L'impagament de una quota mensual, suposarà la pèrdua de plaça a la RE3TORRES, i el resident estarà obligat a deixar l'habitació en un termini màxim de 24 hores.

2.5.- El resident haurà de desallotjar l'habitació i deixar-la lliure de les seves pertinences abans de les 10 hores del dia pactat per a la finalització de l'estada.

2.6.- En cas d'avançar la data de sortida, el resident perd tot dret sobre la plaça i comporta la pèrdua de tots els pagaments realitzats. La baixa s'ha de comunicar per escrit amb 15 dies d'antelació i haurà de pagar la mensualitat corrent i en cas de ser lliurada posteriorment a la seva sortida es tindrà en compte la data de lliurament de la carta als efectes de pagament.

3.- DRETS DELS RESIDENTS

Els residents tindran els següents drets:

3.1.- A ocupar l'habitació que se li hagi assignat durant totes les hores del dia i durant el temps pactat, amb tots els serveis sol·licitats i que constin en el seu full de preinscripció.

3.2.- A ocupar la sala d'estar i d'estudis entre les 9 i les 23 hores de cada dia, i la terrassa/jardí fins a les 23 hores. En tot cas l'ocupació d'aquestes estades durant aquest horari o fora d'ell, s'efectuarà observant silenci i màxim respecte cap als altres residents que estiguin estudiant.

3.3.- A utilitzar els serveis comuns de lavabos, televisió i sala d'estar; connectar-se a internet.

3.4.- Com a norma general, la televisió de les sales comunes, podran ser utilitzades entre les 9 hores a 23 hores de manera que mai molesti als altres residents fora d'aquest àmbit.    

3.5.- A utilitzar la rentadora entre les 9 hores a 20 hores del dia.

3.6.- A consumir al menjador per esmorzar, dinar i sopar:

Horarios (Como norma general):

De dilluns a divendres: Dissabte, Diumenge i Festius:
Esmorzar: 07:00 h a 10:00 Esmorzar: 09:00 h a 11:00h
Dinar: 12:30h a 15:00h Dinar: 13:30h a 16:00h
Sopar: 20:30h a 22:00h Sopar: 20:30h a 22:30h

No està permès portar-se aliments ni utensilis del menjador.

L'horari de menjador pot patir alguna variació, en festius o èpoques estivals, per adaptar-se a les necessitats de la majoria de grup. L'horari reflectit a la porta del menjador serà el vàlid en última instància.

Fora dels horaris establerts no s'oferirà servei de menjar.

Durant els períodes estivals de nadal i setmana santa, no hi haurà servei de menjador. Les dates concretes coincidiran amb el calendari escolar de cada curs.

3.7.- A disposar d'un servei de Menú adaptat a les seves al·lèrgies o intoleràncies alimentàries sempre que així ho ha sol·licitat en el seu full de preinscripció. Assumint el Resident seva exclusiva responsabilitat per les possibles conseqüències de la ingesta d'aliments que puguin ser-li perjudicials, d’acord amb les seves al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, consumits per error, descuit propi o impropi, falta de diligència, o negligència dolorosa o culposa. El Resident no reclamarà per tals fets cap responsabilitat a la Residència.

3.8.- La neteja de l'habitació, i canvi de roba de llit s'efectuarà un cop per setmana, a partir de les 9,30h del matí, de manera que els residents hauran de sortir de l'habitació i deixar-la en ordre per facilitar la neteja. En el cas de no deixar accedir al personal de neteja el dia assignat per a cada habitació, suposarà traslladar la neteja a la següent setmana en horari assignat.

Como norma general la planificació setmanal de la neteja serà:

Dilluns: 221-222-223-224-225-226

Dimarts: 214-215-216-217-218-218

Dimecres: 121-122-123-211-212-213

Dijous: 111-112-113-114-115-116

Divendres: 201-202-203-205-206-207-208

En el cas de caure en un festiu, la neteja es traslladarà al dia després del festiu en el mateix horari. Qualsevol modificació es penjarà al plafó informatiu del menjador dels residents.

4.- OBLIGACIONS DELS RESIDENTS

Els residents tenen les obligacions

4.1.- El puntual pagament de la mensualitat dels serveis d'allotjament a la Residència i dels serveis complementaris que hagi contractat.

4.2.- Com a norma primordial tot resident haurà d'observar, en tot moment, les usuals normes de bona educació, convivència, cortesia, bones maneres i respecte als restants residents i personal de servei de la residència.

4.3.- Tenir l'habitació ordenada i neta en els mínims usuals. Facilitar al personal de la residència l'accés a les habitacions per tal de comprovar l'estat de la mateixa, o bé per efectuar accions de manteniment, i el compliment d'aquest reglament.

4.4.- Fer-se el llit, personalment, cada dia, i tenir cura dels objectes personals, ja que la residència no es fa responsable de possibles trencaments, pèrdues o robatoris.

4.5.- Comunicar a la Direcció de la residència les possibles absències de la mateixa durant més de 24 hores, deixant la corresponent nota signada amb les indicacions precises de nom, cognoms, dies d'absència i hora de tornada.

4.6.- Facilitar telèfon de contacte o adreça de familiars per a possibles comunicacions.

4.7.- Mantenir el registre d'assistència a esmorzars, dinars o sopars, facilitat per la residència, actualitzat.

4.8.- Disposar d'una assegurança de malaltia pública o privada.

4.9.- L'últim resident que, a les nits, es retiri de les zones comunes haurà d'apagar l'aparell de TV, si és el cas, i els llums d'aquestes zones.

4.10.- És de vital importància que des de les 23:00 fins a les 9:00 hores i des de 16:00 fins a 20:00 hores, hi hagi el màxim silenci a les habitacions i no està permès en aquesta franja horària reunir-se en les habitacions i zones de pas com passadissos, respectant el descans tant del resident com del personal de servei. Sense perjudici de les accions que pugui exercir la residència l'incompliment d'aquesta obligació podrà denunciar-se a les autoritats competents i en cas de produir-se alguna sanció administrativa, la responsabilitat anirà a càrrec del resident que hagi ocasionat la sanció.

4.11.- Col·laborar, personal i col·lectivament, per al millor compliment d'aquest reglament. S'ha de notificar a la direcció o bé al personal de servei per escrit qualsevol notícia que pugui ser d'interès per aconseguir el millor compliment del present reglament.

4.12.- A entrar i sortir per la porta principal de Via Augusta, 289 de la residència i identificar les seves sortides i entrades al control d'accés digital instal·lat al hall de l'edifici.

4.13.- Els residents no hauran de deixar el material / roba del resident (jaquetes, portàtils, apunts, llibres, i altres objectes) a les sales comunes en acabar de treballar-hi. Al final de cada jornada, els objectes que es trobin seran retirats pel personal de la residència temporalment en caixes i passats 30 dies seran dipositats a les escombraries.

5.- PROTOCOL EN CAS D'EMERGÈNCIES SANITÀRIES

Sense perjudici del sistema de cobertura sanitari, públic o privat, del Resident, la Residència s'obliga a contactar amb el 061 en el cas que advertís qualsevol situació de malaltia del Resident, comunicant immediatament aquesta circumstància als seus pares / tutors / familiars, perquè puguin personar-se al centre Hospitalari al qual sigui traslladat o la Residència per a la seva recollida i assistència.

6.-LLIBERTAT AMBULATÒRIA DE LOS RESIDENTES

Els residents majors i menors d'edat han de respectar els horaris que s'estableixen dins del recinte de la Residència.

Quant als residents menors d'edat, seran els seus progenitors o tutors els que hagin de autoritzar sempre els seus horaris externs, exonerant a la Residència de cap responsabilitat. Però en tot cas, i per a un major control i govern, pares / o tutors es comprometen a remetre preceptiva informació, amb caràcter previ i per email a la direcció, de totes les sortides nocturnes i de caps de setmana que hagin autoritzat al menor.

La Residència en cap cas suplirà el deure de fiscalització i control de pares i tutors sobre els menors, i per tant no restringirà la llibertat ambulatòria d'un menor d'edat que es trobi allotjat a la residència, limitant-se a posar el fet de la seva sortida, en el cas que no consti prèviament autoritzada, en l'immediat coneixement dels seus tutors / progenitors perquè aquests exerceixin els drets i deures propis de la seva exclusiva responsabilitat.

7.- NO SERÀ PERMESA:

A més dels anteriors, no es permetrà expressament:

7.1.- Permetre el pas a la residència a terceres persones, familiars o no familiars, sense permís exprés d'Administració. Els convidats només poden romandre a les zones comunes, i no poden accedir a les habitacions, no poden pernoctar o menjar. En el cas de què els convidats volguessin menjar a la residència, podrien fer-ho previ pagament de 8 € en administració. 

7.2.- Consumir begudes alcohòliques, drogues o similars.

7.3.- Romandre a la residència en estat ebri o afectat per drogues o similars.

7.4.- Fumar a tot el recinte de la residència.

7.5.- Clavar claus, o qualsevol adhesiu que pugui fer malbé les parets, portes o altres elements de les habitacions.

7.6.- Disposar d'aparells calefactors / ventiladors propis sense permís de la Direcció.

7.7.- Disposar d'aparells musicals o televisors que molestin als altres residents.

7.8.- Organitzar festes o similars, sense permís de la Direcció.

7.9.-  Accedir a una altra habitació que no sigui la pròpia o fins i tot obrir la porta de les mateixes, llevat que es compti amb el permís de l'ocupant d'aquesta habitació.

7.10.- Accedir a la cuina, habitacions o despatxos del personal de servei o a altres dependències administratives de l'immoble, en alguns casos senyalitzades "Només personal autoritzat".

7.11.- No anar adequadament vestits a les zones comunes.

7.12.- Fer un ús no adequat dels sanitaris (W.C.).

7.13.- Utilitzar el telèfon de la residència per a realitzar trucades a l'estranger o de pagament.

7.14.- Manipular l'aire condicionat.

7.15.- Utilitzar Internet per baixar continguts no adequats.

7.16.- A no deixar les claus de l'habitació / residència a terceres persones, o fer duplicats de les mateixes. En cas de pèrdua de la clau o deteriorament es cobraran 5 € en concepte de duplicat.

7.17.- Deixar menjar perible dins de les habitacions, o dins de la sala o neveres de l'Office per als residents. La residència tirarà periòdicament els aliments en mal estat o caducat que es trobi en l'Office.

7.18.- Entrar o romandre a l'habitació d'un altre resident.

8.-  INCOMPLIMENT DE CONTRACTE

8.1.- L'incompliment greu o reiterat de les normes reglamentàries o contractuals, donaran dret a RE3TORRES. a rescindir el contracte d'estada, amb pèrdua de les quantitats abonades per avançat.

8.2.- En cas d'expulsió del resident, la Direcció es ho comunicarà personalment, per escrit, així com als seus pares o tutors, amb el requeriment que haurà d'abandonar la residència en el termini de 24 hores.

En cas de no abandonar la residència en el termini indicat, amb la signatura del contracte inicial, el resident fa expressa autorització a la Direcció per extreure de l'habitació tots els seus utensilis i estris, sense causar el més mínim dany als seus béns, els quals quedaran dipositats en la pròpia residència a la seva disposició durant el termini d'1 mes, entenent-se per abandonats si transcorregut aquest lapse temporal no fossin recollits. En aquest cas la Direcció farà lliurament de tot el que fos abandonat a organitzacions de beneficència.

9.-  MODIFICACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT

El present reglament podrà ser modificat per la Direcció de la Residència, comunicant-ho als residents que estan obligats a complir-lo, sense perjudici del dret a abandonar la residència si no els interessés

Facebook Twitter Google+ Pinterest

LA RESIDèNCIA

laresidencia

Si véns a estudiar a Barcelona, et donem la benvinguda. Sens dubte, has escollit una de les millors opcions entre les més destacades ciutats universitàries d’Europa. Diverses universitats i escoles...

Llegir més

SERVEIS I PREUS

serveisipreus

A la RE3Torres, volem facilitar les coses als nostres residents. Per això l’allotjament inclou pensió completa, així com la possibilitat d’endur-te el dinar a la facultat. Els preus varien entre els...

Llegir més

Amb un estil propi

estilpropi

La RE3Torres és una residència mixta, per a estudiants majors de 18 anys, que ocupa dos edificis en el barri de Sarrià de Barcelona. Les més de 30 places faciliten un ambient proper...

Llegir més

Obra social

obrasocial

La RE3Torres és propietat de la Fundació Casa de Misericòrdia de Barcelona (fcmb.org). Es tracta d’una fundació privada de caràcter benèfic. Va ser fundada l’any 1584 per iniciativa del venerable...

Llegir més